UWAGA! Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie formularza

NIE PROWADZIMY OBECNIE REKRUTACJI

Podstawowe Dane:


Imię i nazwisko [wymagane]

Numer kontaktowy [wymagane]

Numer kontaktowy 2 [opcjonalny - np.: numer opiekuna]:

Adres email [wymagane]

Adres zamieszkania:


Ulica [wymagane]

Miasto [wymagane]

Rejon miasta / dzielnica

Kod pocztowy [wymagane]

Województwo [wymagane]

Status [wymagane]
UczeńStudent ZaocznyStudent DziennyBezrobotnyZatrudniony - bez statusu uczniaWłasna działalnośćRencista

Miasta, w których mogę pracować

Wymień miejscowości, w których możesz pracować. Jeśli są to również okoliczne miasta, zwrócimy koszta dojazdu. Czym więcej miejscowości wpiszesz, tym więcej ofert zostanie przypisanych do Twojego profilu.

Dodatkowe uwagi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez firmę PM Consulting, Morska 111/1 81-222 Gdynia VAT Reg No PL 9581516542, która stanie się administratorem danych.

Wyrażam zgodę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez PM Consulting, Morska 111/1 81-222 Gdynia VAT Reg No PL 9581516542, która stanie się administratorem danych.

Wyrażam zgodę

Oświadczam, że zapoznałam/em się w informacjami i pouczeniem zawartymi w klauzuli informacyjnej, znajdującej się poniżej:

Zgodnie z art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w imieniu PM Consulting, Morska 111/1 81-222 Gdynia VAT Reg No PL 9581516542 informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma: PM Consulting, Morska 111/1 81-222 Gdynia VAT Reg No PL 9581516542.
daneosobowe@roznoszenie-ulotek.com

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO w celu prowadzenia czynności rekrutacyjnych oraz w zakresie zawierania i wykonania umów świadczenia usług, w tym między także usług podwykonawczych, dystrybucji lub przewozu materiałów reklamowych (w tym także umowy zlecenie, o dzieło lub o pracę), oraz w zakresie czynności będących następstwem zatrudnienia wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie obsługi księgowej, podatkowej, a także w zakresie chroniącym prawa firmy PM Consulting, Morska 111/1 81-222 Gdynia VAT Reg No PL 9581516542 .
 2. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane do następujących podmiotów: administracja rządowa, urząd skarbowy, zakład ubezpieczeń społecznych, dostawca usług podatkowo-księgowych, kadrowo-płacowych, prawnych, informatycznych, firmy kurierskie, dostawcy materiałów przeznaczonych do dystrybucji (np. ulotki - w zakresie umowy o roznoszenie ulotek), Poczta Polska S.A, przedsiębiorstwa usług opieki medycznej, firmy transportowe, podwykonawcy oraz inne podmioty za pomocą których zostanie wykonana ww. umowa oraz udostępniane na wniosek innych, upoważnionych z mocy prawa instytucji państwowych (np. Państwowa inspekcja pracy, organy władzy).
 3. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, w tym także do państw trzecich, co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedniego stopnia ochrony.
 4. Podawane dane osobowe, pozyskane i przetwarzane w celu, o którym mowa w pkt. 1, przechowywane będą przez okres trwania umowy, jak również przez okres 10 lat od momentu rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy, a także przez okres 10 lat od wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wyjątkiem jest niepodjęcie zatrudnienia - w tym przypadku dane zostaną niezwłocznie usunięte przez administratora na Pana/Pani prośbę w kontakcie z: daneosobowe@roznoszenie-ulotek.com.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 6. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, dane osobowe zostaną usunięte po upływie 10 lat od cofnięcia zgody. Wyjątkiem jest niepodjęcie zatrudnienia - w tym przypadku dane zostaną niezwłocznie usunięte przez administratora na Pana/Pani prośbę w kontakcie z: daneosobowe@roznoszenie-ulotek.com.
 7. W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw może się Pan/ Pani o zgłosić osobiście do firmy PM Consulting, Morska 111/1 81-222 Gdynia VAT Reg No PL 9581516542 listownie lub drogą elektroniczna na: daneosobowe@roznoszenie-ulotek.com.
 8. Posiada Pani/ Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest procesem dobrowolnym. Nieprzedstawienie danych osobowych uniemożliwia udział w rekrutacji i procesie zatrudnienia i wykonania umowy.
 10. Administrator danych zobowiązuje się do zachowania właściwych środków ochrony zgromadzonych danych osobowych.
 11. Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Zapoznałam/em się w informacjami i pouczeniem zawartymi w niniejszej klauzuli. Przedmiotowe informacje są dla mnie zrozumiałe.

Oświadczam

Oświadczam, iż podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczam


❤ DBAMY O TWOJĄ PRYWATNOŚĆ

Twoje dane nie będą przetwarzane do celów marketingowych ani przekazywane podmiotom wysyłającym reklamy. Z twoich danych korzystamy wyłącznie do potrzeb rekrutacji i dalszej współpracy. W każdej chwili możesz zrezygnować z ofert pracy kontaktując się z mailem: daneosobowe@roznoszenie-ulotek.com lub innym mailem z naszej strony.

What is 9 x 6 ?

Masz pytania? 

kontakt@roznoszenie-ulotek.com

 Profesjonalne roznoszenie ulotek i rozdawanie ulotek w dowolnej formie. Skuteczna dystrybucja ulotek w całej Polsce. Informacje, ceny i dane statystyczne podane na stronie to dane szacunkowe (mogą się różnić w stosunku do aktualnych danych). Strona korzysta z ciasteczek (cookies) m.in. dla lepszej obsługi chat'u online. Jeśli chcesz usunąć lub sprawdzić jakiekolwiek dane, skontaktuj się z nami zgodnie z kontaktem podanym na stronie.